برنامه حضور مشاورین

فهرست اسامی و روز های حضور مشاوران تخصصی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ردیف نام و نام خانوادگی روز حضور ساعت تخصص
۱ دکتر افسانه علیزاده سه شنبه ۱۰-۱۲ مشاور امور خانواده
۲ دکتر حجت حاتمی سه شنبه ۱۰-۱۲

مشاور ورزشی امور تغذیه

و تناسب اندام

۳ دکتر لیلا گنجی سه شنبه ۱۰-۱۲ مشاور امور خانواده
۴ دکتر مجید محوی شیرازی چهار شنبه ۱۰-۱۲ مشاور امور خانواده
۵ آقای محمد تقی امینی فر چهار شنبه ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰ مشاور امور خانواده
۶ آقای سید جعفر موسوی

دوشنبه

پنج شنبه

۱۰-۱۲

مشاور دینی ازدواج و

اجتماعی خانواده

۷ دکتر مسیح بهنیا چهار شنبه ۱۰-۱۲ مشاور حقوقی
۸ دکتر جواد نفری

چهار شنبه

پنج شنبه

۱۰-۱۲

۱۰-۱۲

مشاور دینی فقهی و مذهبی

۹ آقای ابراهیم رنگرز پنج شنبه ۱۰-۱۲

مشاور ورزشی امور تغذیه

و تناسب اندام