تعرفه خدمات مشاوره

ردیف انواع مشاوره تعرفه مشاوره(ریال)
۱ روانشناختی ۳۰۰۰۰
۲ دینی-مذهبی ۳۰۰۰۰
۳ خانواده ۳۰۰۰۰
۴ تحصیلی ۳۰۰۰۰
۵ حقوقی ۲۰۰۰۰
۶ کسب و کار آفرینی ۱۰۰۰۰
۷ شغلی ۱۰۰۰۰
۸ تغذیه ۲۰۰۰۰
۹ ورزشی ۱۰۰۰۰