انواع خدمات مشاوره

 

 

تیم تخصصی مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوپین زهرا عباتند از:

 

- مشاوران روان سنجی، روان درمانی، امور خانواده و ازدواج

- مشاوران حقوقی

- مشاوران دینی و مذهبی

- مشاوران ورزشی و تناسب اندام