ضرورت های مشاوره

 

ارائه انواع خدمات مشاوره ای در امور اجتماعی ، خانوادگی،حقوقی، دینی و مذهبی، تحصیلی، شغلی، تغذیه ورزشی و تناسب اندام، که اغلب می تواند چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی ، اضطراب ، استیصال و درماندگی باشد و ضرورت بهره گیری از خدمات مشاوره یک متخصص آکادمیک را بیش از پیش توجیه می کند.

به تجربه ثابت شده که انسان به تنهایی قادر به اداره همه مسایل مختلف زندگ اجتماعی خود نیست و گرچه گاهی ممکن است به منظور حل مشکلات از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره مند شود، لکن کمکهای تخصصی مشاوره ای ، حل معضلات را به نحوی عملی و با سرعت بیشتر و با احتمال وقوع خطای کمتر ، میسر می سازد.

ورود به دانشگاه و آغاز زندگی دانشجویی، به علت تغییرات عمده ای که در عرصه های مختلف روابط اجتماعی برای فرد بوجود می آورد، استرس زاست و گاهی به دلیل عدم دسترسی به منابع حمایتی مطمئن، موجب ایجاد بحرانهایی برای دانشجو می شود.ازین رو وجود مرکز مشاوره ای که بتواند امدادرسان دانشجویان در امور مختلف روابط اجتماعی باشد، از لوازم ضروری دانشگاه تلقی می شود.