مشاوره ازدواج

 

معرفی شاخص های تعیین و انتخاب زوج یا زوجه مناسب با معیار های علمی برای افرادی که قصد ازدواج دارند مهمترین خدمت قابل ارائه به مراجعین در این نوع مشاوره است.