مشاوره دینی و مذهبی

 

 

  رفع ابهامات و شبهات دینی و مذهبی و آشنایی با احکام جزئی اخلاقی و عبادی شرعی و فقهی مراجعین از جمله خدمات قابل ارائه در این قسم از مشاوره است.