مشاوره تغذیه ، امور ورزشی و تناسب اندام

 

در این قسم از مشاوره به سوالات تخصصی مراجعین در ارتباط با موضوعات مرتبط به تندرستی ، تغذیه ، تناسب اندام و درمان های ورزشی پاسخ داده می شود.