مشاوره در خوابگاه

به منظور تسهیل بهره مندی از امور مشاوره ای، امکان برخورداری از این خدمات برای دانشجویانی که در خوابگاه خواهران در محوطه دانشگاه اسکان دارند ، با برنامه ریزی قبلی ، فراهم شده است.

علاقه مندان به استفاده ازین نوع خدمات مشاوه ای م توانند برای بهره مندی از خدمات به مسؤل خوابگاه مراجعه کنند.

ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای در زمینه های زیر می باشد:

مشاوره روان درمانی

مشاوره روان سنجی

مشاوره حقوقی

مشاوره امور خانواده و ازدواج

مشاوره دینی و مذهبی

مشاوره تغذیه و امور ورزشی و تناسب اندام