مشاوره روان درمانی

 

 

در این نوع مشاوره مراجعین عمدتأ کسانی هستند که در زمینه های عاطفی ، سازگاری ، خودشناسی و پاره ای از بیماری ها نظیر افسردگی، وسواس، اضطراب یا تجربیات سوء مصرف مواد مخدر دچار مشکل می باشند.