مشاوره روان سنجی

 

مشاوره تحصیلی، یافتن علل افت علمی، انتخاب و تغییر رشته، بررسی مشکلات یادگیری، برخی از خدماتی است که در این نوع مشاوره به مراجعین ارائه میگردد.