مشاوره حقوقی

 

مشاوره در خصوص رفع مشکلات و مسائل حقوقی از جمله نحو ه اقامه و دفاع در انواع دعاوی حقوقی، کیفری و جزایی مطروحه در محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف دادگستری و کمک به حل اختلافات حقوقی، نحوه  انعقاد عقود معین و قرارداد های پیمانکاری از جمله خدمات قابل ارائه به مراجعین د این نوع مشاوره است.